Školní psycholog

 

Od 1.2. 2017 působí na ZŠ Luhačovice školní psycholožka Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační.

Školní psycholog:

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žáků mimořádně nadaných (včetně depistáže specifických poruch učení)
  • poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům
  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách)
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • zajišťuje poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

 

Pokud rodiče s činností školního psychologa nesouhlasí, nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. V případě dotazů či výhrad k činnosti školní psycholožky na ZŠ Luhačovice kontaktujte vedení školy.

Pokud dítě využije možnosti obrátit se na školního psychologa individuálně a bude chtít řešit svůj problém dlouhodobě, případně pokud bude individuální konzultace s dítětem doporučena jiným zaměstnancem školy (třídním učitelem, výchovným poradcem, vedením školy apod.), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Tento formulář, na kterém bude uveden rozsah i obsah péče, dítě přinese rodičům k podpisu.

Služby školního psychologa jsou žákům, jejich rodičům i pedagogům poskytovány zdarma.

Školní psycholožku můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy psycholog@zsluhacovice.cz,

Pracovní doba:

Pondělí                               8:00 – 15:00

Úterý                                   8:00 – 15:00

Konzultace pro rodiče je možné sjednat emailem.

 

Individuální souhlas s činností školního psychologa ZŠ Luhačovice

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: